Emissieregistratie

Gebruikswijzer website

De website van de emissieregistratie toont de jaarlijkse uitstoot (emissie) van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem. De database bevat reeksen van jaren, emissies van ruim 700 bronnen (emissieoorzaken) en van honderden individuele bedrijven. De emissiecijfers zijn op verschillende geografische niveaus beschikbaar, bijvoorbeeld per gemeente, provincie, waterschap, stroomgebied of 5x5 km gridcellen. De website biedt u verscheidene manieren om al deze emissiegegevens te ontsluiten:

Grafieken top 10 en Kaarten top 10

Met de menuoptie Emissies kunt u snel uit een aantal voorgedefinieerde kaarten of grafieken kiezen. Top 10 refereert hier naar de 10 meest gevraagde en/of belangrijkste selecties. Deze dienen als voorbeeld voor het brede scala aan keuze mogelijkheden die de emissieregistratie site te bieden heeft. Op basis van deze voor geselecteerde instellingen kunt u een eigen selectie maken van gegevens die u op de kaart wilt tonen of in de grafieken wilt zien. Bijvoorbeeld de kaart luchtemissies per gemeente. De kaart toont voor Ć©Ć©n stof en het laatste jaar de totale emissie verdeeld over de gemeentes in Nederland. Nu kunnen filters gebruikt worden om de kaart aan te passen.

Terug

Gebruik van de kaart

Bij het starten van de kaart zijn de legenda en opties meteen zichtbaar.
De op
De muis kent een aantal functies:

 • EĆ©nmaal klikken op de linkermuisknop: u krijgt informatie over het geselecteerde gebied: de emissie van het gebied en eventuele bedrijven in de omgeving
 • Dubbelklikken op de linkermuisknop: gelijk aan inzoomen
 • Linkermuisknop ingedrukt houden en slepen: kaart verschuiven
 • Muis-scrollwieltje: in- en uitzoomen
 • Shift-slepen met linkermuisknop ingedrukt: inzoomen.

screenshot kaartje

 1. Hier vindt u de eerder gekozen selectie van tab 1a en 1b. Wilt u andere stoffen, andere jaren of andere indelingen zien, ga dan terug naar het tab [1. Selectie] en kies daar wat u wilt zien. De picklist met daarin voor dit geval ā€˜Gemeenteā€™ bepaalt de presentatielaag van de emissies. Als u een ander compartiment (water, bodem, enz.) kiest zijn er andere presentatielagen beschikbaar. Voor lucht en bodem gaat het echter om vierkanten 5x5 km, gemeentes en provincies en voor enkele stoffen vierkanten 1x1 km. Voor het compartiment water (emissie en belasting) hebben we opgenomen: afwateringseenheden (gaf 90-nl), waterkwaliteitsbeheerders en deelstroomgebieden (gaf 15-nl).
 2. In dit tekstveld kunt u zoeken naar postcode en afhankelijk van de geselecteerde opties naar andere onderdelen in de kaart. Bijvoorbeeld, staan de bedrijven aan, dan kunt u zoeken op bedrijfsnaam; Staan gemeentegrenzen aan dan kunt u zoeken op gemeentenaam enzovoort. Bij twee tekens verschijnt er een lijstje in beeld, meer tekens verfijnen de zoekopdracht. Door de muiscursor boven een item in de lijst te houden, licht deze in de kaart op. Als het gewenste item in de lijst voorkomt kunt u hierop klikken om deze te selecteren en dan zal de kaart daarnaartoe zoomen.
 3. Met deze drie knoppen kunt u uw selectie ongedaan maken met icoon: verwijderen, de kaart volledig scherm maken met [icoon: volledig scherm] en icoon: afdrukken printen of eventueel een PDF-document maken van de geselecteerde kaart en opties. Het klaarmaken van de print kan afhankelijk van wat er op het scherm staat wat tijd in beslag nemen.
 4. De knoppen aan de linkerkant zijn voor het besturen van de kaart. Hiermee kunt u in stapjes inzoomen, door de verticale schuifbalk naar boven/beneden te bewegen of door de toetsen + en - te gebruiken. Met de pijltjes links/rechts, boven/beneden rond de wereldbol kunt u schuiven. En door op de wereldbol te klikken kunt u uitzoomen naar de beginpositie.
 5. Met de opties kunt u de kaart verder naar wens aanpassen. U kunt een andere achtergrondlaag kiezen. Hierbij is standaard de topografische kaart geselecteerd, maar mogelijk wilt u gemeente- of provinciegrenzen zien. Verder kunt u hier de classificatie aanpassen. Of de emissies per kilometer weergeven in plaats van absolute getallen. Als u de schuifbalk voor transparantie gebruikt om de kleuren in de kaart aan te passen, houdt u er dan wel rekening mee dat de legenda niet meeverandert. De kleuren kunnen hierdoor wat afwijken.
Terug

Top 10 bronnen

Met de menuoptie bronnen top 10 is snel inzicht te krijgen in de belangrijkste emissiebronnen voor een bepaalde stof. Kies uit de lijst (doelgroep, subdoelgroep, emissieoorzaak of bedrijven) een optie. In het vervolgscherm is de selectie van stof en compartiment mogelijk. Onder de knop extra opties zijn onder andere het aantal regels, de eenheid, het beginjaar en het top10-jaar (het jaar dat wordt gebruikt voor de sortering van de reeksen) aan te passen. De grafiekinformatie is te downloaden in CSV-formaat.

Terug

Bedrijfsrapport

Via deze menuoptie kunt u complete bedrijfsrapporten bekijken. Alle in de emissieregistratie bekende emissiecijfers van alle jaren naar bodem, water en lucht worden getoond. De emissies, in kg/jaar, voor alle compartimenten staan overzichtelijk bij elkaar. Door middel van de zoekfunctionaliteit kunt u de lijst van bedrijven filteren. Nadat het gewenste bedrijf gevonden is, kunt u per bedrijf een afdruk van het bedrijfsrapport maken.

Terug

Maak eigen grafiek of kaart

Met deze menuoptie krijgt u vier tabbladen te zien: Selectie, Weergave, Export en Instellingen. U dient alle tabbladen te doorlopen. Via tab [1a. Algemeen] kunt u selecteren welke emissies u wilt zien: naar lucht of naar water, de stof(fen) en van welk jaar. In tab [1b. Emissiebronnen] kunt u vervolgens kiezen op welk detailniveau u de emissiebronnen wilt zien. Standaard wordt de totale emissie van de stof(fen) voor Nederland getoond. In tab [2. Weergave] kunt u kiezen voor een kaart of een grafiek. In tab [3. Export] kan de volledige inhoud van de database voor de geselecteerde stof(fen) worden geĆ«xporteerd. Een export bevat altijd de emissies van alle bronnen. Een eventuele bronselectie in tab 1b. wordt dus genegeerd. Een export kan zowel voor de landelijke emissies per emissieoorzaak en bedrijf (via tab [3. Export] - [3a. Per bron]) als op elke gewenste ruimtelijke verdeling. (via tab [3. Export] - [3b. Per locatie]). Beide exports kunnen erg groot worden, groter dan een Excel spreadsheet kan inlezen. Om deze reden zijn de exports in de vorm van CSV-bestanden (Comma Seperated Values), die door andere programmaā€™s kunnen worden gelezen, bijvoorbeeld in Microsoft Access. De getallen in de CSV staan altijd in kilogram en bevatten een decimale punt (Amerikaanse schrijfwijze). Dit kan bij import in Excel problemen opleveren, zie Notatie getallen in Excel: decimale punt of decimale komma om dit aan te passen.

Terug

Internationale Rapportages

Met de opties onder rapportages worden tabellen getoond die vanuit de emissieregistratie in het kader van een andere internationale verplichting worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om indelingen die afwijken van de standaard emissieregistratie indelingen omdat voor deze verplichtingen specifieke afspraken zijn gemaakt. Op dit moment worden de broeikasgassen getoond volgens de indelingen geldend voor het Kyoto-protocol. Met ETS versus non-ETS is een overzicht beschikbaar van het aandeel van de uitstoot van broeikasgassen van de aan CO2-emissiehandel (ETS) deelnemende bedrijven, ten opzichte van de bijdrage van de niet-deelnemende bedrijven. Daarnaast wordt de tabel van de NEC-stoffen getoond volgens de NEC-richtlijnen.

Terug

Exports

Omdat gebruikers regelmatig dezelfde dataset willen hebben om zelf verder mee te werken, hebben we de datasets klaargezet als download. Data van de belasting van oppervlaktewater is beschikbaar als diverse soorten downloads via de tab Documentatie van de website.

Belasting van oppervlaktewater
Diverse Excel en gezipte Access files met toelichting zijn te vinden in tab Documentatie > Documenten Algemeen > Exports > Exports Belasting naar Water (Export loads to water)
Geregionaliseerde Emissie en belasting water 1990-2016
Access files zijn te vinden in tab Documentatie > documenten > Algemeen > Exports > Emissie en Belasting oppervlaktewater per doelgroep 1990-2016
Geografieƫn voor gebruik met emissies van water (shape files)
Wilt u zelf aan de slag met geregionaliseerde emissies van water, dan bieden wij u ook de shape files die u in ArcGis/Qgis kunt gebruiken van:
 • deelstroomgebieden (gaf 15-nl)(aangepast 2017)
 • afwateringseenheden (gaf 90-nl)(aangepast 2017)
 • waterkwalititeitsbeheerder (wkl)(aangepast 2017)

Terug

Applicaties

De sectie applicaties bevat twee water applicaties.

Watson-database
Deze database is in 2016 geactualiseerd met in- en effluentmetingen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties afkomstig van metingen tot en met 2015.

De Watson-database kunt u bevragen via de link "Watson-database".

Regiotool
De regiotool is een excel applicatie waarmee emissiedata gecombineerd met emissieverklarende variabele een basis kan vormen voor een gebiedspecifieke emissieberekening. Het is ontstaan uit de wens van gebruikers van emissieregistratie in samenwerking met Deltares, TNO en RIVM. Gebruikers stellen de vraag "Maar hoeveel auto's veroorzaken die emissie?", "Oh wij hebben andere informatie over deze emissiebron". Met de regiotool kunnen gebruikers hun eigen gebiedspecifieke aantallen gebruiken om zelf een schatting te doen van de emissies. En daarbij een inschatting doen van het voorgestelde beleid, als daardoor aantallen veranderen.

Tijdens het emissiesymposium water van 2014 is hieraan aandacht besteed. Dit resulteerde in een document met voorbeeld vragen die gebruikers stelden en hoe we bij emissieregistratie hier antwoord op kunnen geven. Om een goed beeld te krijgen kunt u de voorbeeldvragen en de data downloaden en zodoende geinspireerd worden eigen inschattingen te maken.